Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Læsevejledning

Læseskub på Møldrup skole

Læseskub er en massiv indsats ind i den enkelte elevs læse -og skriveudvikling. Alt efter klassens størrelse bliver klassen delt i 2 eller 3 hold. På hvert hold er der tilknyttet en lærer der tilrettelægger en undervisning som passer til den enkelte elevs niveau. Denne struktur med små hold giver en mulighed for at møde og udfordre eleven på lige netop hans eller hendes aktuelle niveau. 

Læseskub er i 3 lektioner pr. uge, fordelt over 20 uger. Forløbet er forbeholdt 1. og 2. klasse.  

Læsehandleplan på Møldrup Skole

På Møldrup skole synes vi, det er vigtigt, at alle elever gennem deres skoleforløb tilegner sig og behersker de grundlæggende færdigheder: læsning og stavning på en måde, der sætter dem i stand til at anvende læsning og stavning funktionelt og optimalt i deres læring i alle fag. I dag er gode læsefærdigheder væsentlige for at kunne tilegne sig viden inden for samtlige fag og på tværs af fagene.

Denne læsehandleplan har til formål at fremme en klar og sammenhængende progression for elevens skriftsproglige færdigheder gennem hele skoleforløbet på Møldrup Skole. Læsehandleplanen er bygget op årgang for årgang og giver en naturlig progression skoleforløbet igennem, - fra 0-klasseseleven, der kan afkode små ord til den trænede og selvstændigt læsende 9. klasses elev. 

Det er vores hensigt, at skolens læsehandleplan skal fungere som en guideline for alle lærere.

Den skal samtidigt skabe en ramme for samarbejdet om læseundervisningen - både på de enkelte årgange, i det enkelte klasseteam og mellem afdelingerne - og også i samarbejdet mellem forældre og skole.

Handleplanen er et værktøj, som hvert skoleår vil blive kvalificeret og ajourført.

 

Samarbejdet om læsning mellem skole og hjem

I denne handleplan vil du som forældre kunne klikke dig ind på dit barns klassetrin, hvor du her vil finde information om hvilke tiltag og fokusområder, der arbejdes med samt hvordan der evalueres på dit barns læsning og læring og informeres om dette til hjemmet.

Da du som forælder også har en vigtig rolle i dit barns læseudvikling, vil der desuden blive udleveret en læsefolder på det første forældremøde i skoleåret, - en folder, der giver dig gode råd og ideer til, hvordan du kan hjælpe til med at styrke dit barns læseudvikling igennem hele skoleforløbet.

 

Samarbejdspartnere
 

PLC/Skolebiblioteket

PLC tilbyder 1/2 ugentlig udlånstime til hver klasse, hvor eleverne sammen med deres dansklærer kommer på skolebiblioteket og låner bøger til fritidslæsning, opgaveskrivning, læsestund m.m. PLC vejleder sammen med dansklæreren eleverne i valg af bøger i forhold til sværhedsgrad og indhold. Ind imellem får klasserne læst højt eller skolebibliotekaren laver boganmeldelser til inspiration for eleverne Endvidere er PLC behjælpelig med at få fagbøger indlæst som lydfiler, hvis der er behov for dette. PUC og læsevejleder afholder månedligt møde, hvor læsevejlederen orienterer om elevernes generelle læseniveau, og der drøftes materialer og nye tiltag.

 

Læsevejlederne

Læsevejlederne på Møldrup Skole skal fungere som faglig sparringspartner, være formidler af nyeste viden og forskning vedr. læsning, være koordinator og tovholder inden for skolens arbejde med læsning for lærer og ledelse. I forhold til elever i skriftsproglige vanskeligheder vil læsevejlederen være sparringspartner i samarbejdet med specialundervisningens ressourcepersoner og elevernes lærere.

Læsevejlederne samarbejder desuden med kommunens læsekonsulent og andre skolers læsevejledere gennem netværksmøder og elektronisk konference.

  • Koordinator i forhold til den eksterne evaluering (kommunale/nationale læseprøver i 0., 1., 2., 4., 6., og 8.kl.)
  • Tovholder i forhold til afholdelse af de eksterne prøver på skolen(nationale test), herunder læseevaluering i børnehaveklassen og læse- og staveprøver på andre klassetrin.
  • Afholder klassekonferencer efter prøvetagninger på alle klassetrin
  • Står for læsemakkerprojektet for hele skolen
  • Læsehastighedstest: To gange årligt laves opgørelse og evaluering på klassernes/elevernes læsehastighed
  • Vejledning af kolleger
  • Kan deltage i konkrete undervisningsforløb
  • Tager individuelle test
  • Deltager i kommunens netværksmøder
  • Holder sig ajour ved at læse faglitteratur ved. Læsning og stavning mm. samt netværkskonferencen